Drit i Hardangerbrua - Kjør over Haukelifjell

DRIT i HARDANGERBRUA – KJØR HAUKELI

På en bensinstasjon i Røldal kan du kjøpe dette klistremerket. Det skal visstnok være laget av en flink tegner “ute i fjorden”. Navnet hans skulle vært oppgitt, men jeg kjenner det dessverre ikke. Vi som jobber for “Ekspressveien Bergen-Odda-Haukelifjell-Oslo” støtter oppropet. Når Jondalstunnelene står ferdig i 2013 har Hardangerbrua ikke lenger noen funksjon i øst-vest forbindelsen mellom Bergen-Oslo. Alle vil da innse at Hardangerbrua var en tragisk feilinvestering, presset fram av enkelte lokale interesser og hytteeiere på Geilo, godt hjulpet av Bergens Tidende og dårlig informerte politikere.

Brua skulle selvfølgelig vært plassert nær utløpet av Jondalstunnelen, og gått over fjorden mellom Belsneset og Høgebjørgodden. I stedet må en nå investere milliardbeløp i nye ferjeleier på begge sider av fjorden for å ta unna den svære trafikkøkningen som forventes når Jondalstunnelene står ferdig. Og så vil brua her tvinge seg fram seinere, etter at en først har kastet bort milliarder av kroner på nye ferjeleier. Ennå et nytt eksempel på den håpløse veipolitikken som føres her i landet.

Meld deg inn i sonen vår “Ekspressveien Bergen-Odda-Haukelifjell-Oslo” slik at vi sammen kan forsøke å få en mer helhetlig og fornuftig veipolitikk her i landet.

Så “Drit i Hardangerbrua – Kjør over Haukelifjell”!!

Hardangerbrua, veipolitikk, Bergen Odda Oslo, Bergens, Tidende, Haukelifjell

Kommentarer


Det kunne gått natt ferjer hver halv time over fjorden, til både Utne og Kinarvik fra Kvanndal. Det hadde sikkert blitt billigere enn brua. Men eg er for tog bane som går innom Odda på vei fra Bergen til Oslo. Det er lettere enn buss på spesielt vinterstid, da bussen ikkje alltid kommer over fjellet.

Eg er enig her i Odda er det jo Haukelifjell som gjelder.
Hardangerbrua er en skandale.

Skjit i Norge – Leve Toten

Til Lillian M:
Jeg er enig i at det ville vært flott med et “lyntog” mellom Oslo-Bergen som passerte Odda – og som stoppet her!!! Men økonomisk er nok det dessverre en utopi. Derimot er det fullt mulig å finansiere og bygge Ekspressveien Bergen-Odda-Haukelifjell-Oslo. Og veien ville bli 100% vintersikker. Ingen kolonnekjøring eller vinterstengning. Og 4 timer til Oslo og 1 1/2 time til Bergen fra Odda med bil! Fergefritt!!
Du kan lese alle detaljene om denne veiplanen ved å gå inn på sonen “Ekspressveien Bergen-Odda-Haukelifjell-Oslo”. Ved å klikke på de linkene som ligger der vil du se alle detaljene om veiplanen, inkludert finansieringsplanen. Alt er kvalitetssikret av økonomer og sivilingeniører innen bygg og anlegg.
Meld deg inn i sonen vår – vi trenger massiv støtte for å få dette til. Dette er i Oddas interesse!

Til Torleiv Ø:
Synes ikke kommentaren din er helt treffende i dette tilfellet. Her er det snakk om en enorm feilinvestering av fellesskapets penger. Hardangerbrua vil få minimal trafikk sammenliknet med trafikken over fjorden ved Jondal. Deretter kommer milliardinvestering i nye ferjeleier (Jondal/ Tørrvikbygd?) før endelig Jondalsbrua tvinger seg fram (i 2040?). Enorm sløsing med fellesskapets penger altså. Med alle disse pengene i en pott ville Ekspressveien Bergen-Odda-Haukelifjell-Oslo vært fullfinansiert.

Hvorfor ikke korteste veg? Tunnell under den mest værutsatte delen av Hardangervidda er en utmerket løsning: Men som jeg forsøkte å si på en noe sleivete måte: ENHVER ER SEG SELV NÆRMEST!

No verkar det som denne sona går over mot det useriøse. Det beste er å kjempe for si eiga sak og ikkje kaste “dritt” på motstandaren. Vi bør heller lære av den kampen som vart ført for Hardangerbrua, dette med å aldri gi opp kampen for det ein meiner er rett. Så er det som Torleiv påpeikar, – alle sit på kvar sitt nes og kjemper for si bru/tunnel. Resultat – fint lite vert gjort. Med det seier eg takk for meg i denne sona.

Til Torleiv Ø og Kåre Johs. Aase:
Det tragiske med all veibygging i Norge er dessverre nettopp det dere påpeker: “Enhver er seg selv nærmest”, og “alle sit på kvar sitt nes”. Tipper jeg rett når jeg tenker at dere begge bor på østsida i området Lofthus-Kinsarvik- Eidfjord??
Dersom dere imidlertid hadde giddet å lese den omfattende dokumentasjonen som Haukeliveiens Venner har samlet og utarbeidd (alle linkene finnes på denne sonen), så ville dere sett at filosofien her er nettopp at samfunnsinteressene må gå foran de lokale særinteressene. Hardangerbrua er dessverre et tragisk eksempel på at særinteresser har klart å presse fram et dyrt prosjekt som ikke tjener fellesskapets interesser. Om dere ikke forstår dette poenget nå, så vent og se når Jondalstunnelen er ferdig. Da vil sannsynligvis 60-80% av trafikken Bergen-Oslo gå denne veien! Med tunnel “under Hardangervidda” vil likevel Ekspressveien over Haukelifjell bli mye kortere, raskere og “flatere”.

Synd at ikke dere ikke liker det humoristiske klistremerket. Det er laget av en “fjording”

hei Trygve ja jeg også synest det er merkelig at det er innvestert så enormt med penger på denne hardangerbroen når de mangler penger til utbetring av de smale og svingete veiene i regionen! Siden nå broen er under bygging vil sikkert oppgradering av riksvei 7 til Geilo presse seg frem! Pengene skulle selvsagt vært brukt til oppgradering av den dårlige veistandarden i hardanger!

Dårleg veistandard – samt pengar til rassikring!
Det er ei skam om me skal grina oss til sjøkablar i tillegg til alle milliardane me har fått.
Eg gjorde eit søk i dag på planar for tunellbyggjing.
På Røa i Oslo passerar der 35.000 bilar i døgeret. Kor mange årsverk går ikkje tapt på årsbasis med kvarteret stampande i kø i trafikktette område?
Samfunnet kunne ha frigjort ein halv milliard på årsbasis og finansiert både det eine og det andre, som bru over ved Belsneset og Høgebjørgodden om dei tok nokon store prosjekt først. Dette hadde igjen betydeleg redusert reisetida Oslo – Bergen og gitt ytterlegare samfunnsgevinstar som igjen kan koma distrikta, skule eller eldreomsorg til gode.

Alt må liksom gjerast i stikk motsett rekkjefølgje. På minst intelligente vis, om du vil.
Leve Toten!

Frå ein annan tråd:
“Med overføringskapasitet på 1000 MW, eit 10% tap på sjøkabelalternativet og ein sluttbrukarpris på 50 øre pr kWh, er summane store. Energitapet er då 100.000kW a kr 0,50 i timen eller over 1 mill kr i døgnet. 400 millionar kroner tapt på årsbasis!

I tillegg sparar samfunnet over 2 milliardar på luftspenn samt eit forhold til:
Kapasiteten med monsterluftspenn er 2600 MW, slik at ein har behov for 2 sett sjøkablar.

Tenk om Hardanger kunne ha forhandla seg fram til ein avtale om årleg å få benytta ein andel av denne summen til næringsutvikling? Kva kunne ein ikkje få til av forretningsutvikling med kreativitet og 40 mill årleg?"

No blir det nok mest trulig ikkje brukt meir enn 150 mill på nye/ombygde ferjekaier i Jondal og Tørvikbygd,heldigvis vil eg sei.Grunnen til at eg meiner heldigvis er at då har dei ikkje kasta vekk over 500 mill på nye ferjekaier som då kan lettare forsvare ei bru tidligare enn mange kanskje trur.Ka eg meiner om Hardangerbrua der ho blir bygd no egnar seg lite på trykk.Det at ny tunnel fra Røldal til peparsteinen er vel ikkje heilt bra,far min var ganske overraska når han skjønte at det var der den var planlagt å komme ut,han var med å bygde tunnelane over Haukeli midt på 60 talet og han veit godt kor gale det kan være oppå der i skikkelig vind.