Kjøretid under 1,5 timer Odda - Bergen!

Dersom Bergen og kommunene langs den planlagte Ekspressveien mellom Odda og Bergen går sammen, så er det nå mulig å halvere kjøretiden på denne strekningen – fra ca. 3 timer i dag til under 1,5 timer.

Dette forutsetter bygging av bru på den smaleste strekningen over Hardangerfjorden mellom Jondal (Belsnes) og Kvam (Høgebjørgodden), omlegging av veien fra Kvam til Eikelandsosen og bru over indre del av Samnangerfjorden. Ved Eikelandsosen knyttes Ekspressveien sammen med den planlagte ferjefrie E39 mellom Stavanger og Bergen, som seinere vil gå heilt til Trondheim. Mye av disse planene ligger allerede på bordet hos Statens Vegvesen.

For Odda vil en så kort avstand til Bergen få enorm betydning. Den vil styrke næringslivet,
industrien og reiselivet. Og ikke minst – trivselen i Odda.

Når Jondalstunnelene er ferdig vil vi få en liten smakebit på det som vil komme. Trafikken gjennom Odda vil øke betydelig. Det største problemet for Oddas veiprosjekt er Hardangerbrua i ingenmannsland ved Bru, og tiltaksløse AP-politikere i Odda. Den store investeringen i den feilplasserte Hardangerbrua gjør sjølsagt at støtte for et nytt stort bruprosjekt i Jondal vil bli vanskelig. En må sikkert regne med ferje Jondal-Tørrvikbygd i mange år framover.

De svake AP-politikerne i Odda hjelper heller ikke prosjektet. Dersom visjonen om halvert kjøretid Odda-Bergen skal bli virkelighet kreves det initiativ, visjoner, pågangsmot og samarbeid med alle kommunene langs strekningen. Kanskje vil valget gi nye politikere i Odda som har samarbeidsevner, mot og ryggrad til å kjempe for Oddas interesser?

Vist 1924 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

ja dette har eg og sett på.
Kva skal til for å di idotene som sitter på Olepengene til å ta til vettet.
Folgefonn tunelen,Jondalstunelen så bru over belsnes til strandbarm sia og to feltsvei inn til Strandebarm og tunnel gjenom til holdhusdalen i Fusa to feltsvei derfra til eikelandsosen.
vei til Tyse og tunel gjenom Gulfjellet og ut på kaland inn så på E39 til Bergen.

Ser at debatten etter Hanne Bjurstrøms flaue besøk i Odda nå har fått 96 kommentarer. Og nesten alt er gamment oppgulp om Smelteverkstomta. Lite om de rødgrønnes tapping av Oddas statlige arbeidsplasser.

Men her har vi i alle fall en mulighet for å diskutere Oddas kommunikasjoner, og her er det nesten helt taust….Hva med lang Haukelitunnel, prioritering av Røldalstunnelen, bru over fjorden ved Jondal, halvering av reisetiden til Bergen? Dette er saker av svær betydning for Odda, men dette debatterer man ikke. Hvorfor? Det gamle gulpet om Smelteverkstomta derimot…. Kan det være at “noen” ser seg tjent med en gjentagelse av Smelteverksdebatten før valget………?

…om eg får ytra meg;

Problema våre er neppe først og fremst mangel på midt-delar (på absolutt alle vestlandsvegar), eller at det er mogeleg å nå Bergen på kortare tid.

Problma våre er først og fremst tryggleik, rassikring og mangel på omkøyringsmogelegheiter.

Klart vi vil ha alt som er kjekt, men om samfunnet finn andre måtar å transportera gods på, sånn at vi får vekk vogntoga frå smale vestlandsvegar, trur eg vi kan koma langt og likevel få økonomisk gjennomslag.

Å få vekk gjennomgangstrafikk for vogntog kan starta allereie no.
Utfordringane som kjem kan løysast, men det vil gje auka godstransport med tog, fly og båt.

Problema er og at Odda diverre ligg i ei kommunikasjonsmessig bakevje. Betre kommunikasjonar er viktig både for trivsel og utvikling. Då må politikarane vera vakne, engasjerte og framsynte og kjempa for dette. Når heile Sunnhordland og Nord-Rogaland f.eks. samlar seg om lang Haukelitunnel (som ligg i Odda kommune) og vi ikkje høyrer eit pip frå politikarane i Odda, då er dette eit problem. Og når det gjeld betre kommunikasjonar til Bergen er dei også stumme. No er Jondalstunnelane under bygging, så no lyt ein starta kampen om brua Belsnes-Høgebjørgodden. Det vil ta mange år å nå fram med det kravet, men kampen må starta no! Planane ligg hjå Statens Vegvesen, men dei må opp på toppen av bunken og inn i NTP.

Tida går. No er det litt fart i vegdebatten igjen. Ferjefri veg frå Kristiansand til Trondheim kan segla opp som valgkampsak. Uansett skal der prioriterast, der er ikkje midlar til alle formål neste 20 år. Så kva kan vårt område banka i bordet med i denne ressurskampen?
Lite.

Vel og bra med kortare veg til Bergen for næringslivet. Næringslivet ja.. Kva næringsliv? Kva har me å snakka om som skal gjera det lønsomt for storsamfunnet å investera i dyr veg innom vårt område?
Me har eit svakt næringsliv. Me er dårlege på idear, visjonar og handlekraft. I tillegg belastar me storsamfunnet med ei rekkje småkommunar (“fillekommunar”) uten interesse for å slå seg saman. Me har ganske lite å stilla opp med pr i dag i forhold til å bruka milliardane i meir produktive deler av landet. Men det skal me ha: Me klarde å loppa storsamfunnet for underskotsprosjektet Hardangerbrua for 400 bilar i døgeret. Som fylket skal få lov til å betala på i mange mange år famover. Pengane skulle sjølvsagt gått til rassikring så fekk me heller leva med lefser og kvarters kaffipause på Bruravik / Brimnes. Og med brua og to tunellar har me liksom “fått vårt” i vår region for mange tiår framover. Samfunnsunyttig og strategisk bom; der var me for “flinke”.

Me er ein underskotsregion. Me er avhengig av produktivt næringsliv rundt oss for å ha vår velferd i Hardanger. Ubehageleg faktum. La ein ekstra vegmilliard gå til dei produktive regionane rundt oss.

Annonse

Nye bilder