E134 felles øst-vest stamvei for Hordaland og Rogaland

Mange mener det elendige valgresultatet for de rødgrønne på Vestlandet skyldes regjeringens totale neglisjering av infrastrukturen vest for vannskillet. Man skal ikke kjøre langt over på østsiden før veibredden øker og motorveiene plutselig dukker opp.

De rødgrønne politikerne fra vest har åpenbart gjort en elendig jobb for landsdelen, og mange håper på store forandringer etter regjeringsskiftet. Av Hordalands 16 stortingsrepresentanter er 8 nye på Tinget – og de stiller med blanke ark innen rikspolitikken. Vi håper at de nye representantene klarer å se de store linjene og de samfunnsmessige interessene i sine prioriteringer. Altfor ofte, kanskje særlig her vest, har små, lokale interesser gått foran regionale og nasjonale hensyn når politikerne skulle prioritere. Byggingen av Lærdalstunnelen og Eidfjordbrua (Hardangerbrua) og valget av E16 som stamvei, er eksempler på lokal maktpolitikk og politisk hestehandel, av og til i allianse med enkelte avisers kampanjejournalistikk. Det er mange journalister med hytte på Haugastøl og Geilo, men det er både finere og rimeligere hyttemuligheter i Rauland, og med utbedret E134 blir den veien både sikrere og raskere.

Lærdalstunnelen og Eidfjordbrua ligger der, og det er lite en i dag kan gjøre med disse gedigne feilinvesteringene. Men vedtaket om E16 som øst-vest stamvei kan og må snarest omgjøres. Denne traseen er den lengste av alle øst-vest forbindelsene, og veien har et svært tynt befolkningsgrunnlag. De konkurrerende og realistiske alternativene er selvfølgelig RV7 – etter at Eidfjordbrua kom – og E134 via Haukelifjell. I vår annonserte regjeringen, etter langvarig påtrykk fra veiorganisasjoner, at man vil gå inn for en arm av E134 fra Jøsendal i Odda kommune, til Bergen.

Forskjellen mellom alternativene RV7 og E134 kan kort oppsummeres slik:
• RV7 har i dag én stor fordel – den er ferjefri, mot betaling av dyre bompenger.
• RV7 er svært værutsatt, og den er vinterstengt hyppigere enn noen av de andre øst-vest forbindelsene.
• RV7 går gjennom Måbødalen, noe som medfører et svært forbruk av drivstoff med tilsvarende miljøproblem, og den er ulykkes-utsatt og vanskelig for trailertrafikken.
• E134 er den foretrukne traseen av både yrkessjåfører og privatbilister, det er den mest trafikkerte øst-vest forbindelsen med en årsdøgntrafikk dobbelt så stor som RV7.
• E134 er helårsvei, men i enkelte perioder er kolonnekjøring nødvendig. Den kan gjøres 100% vintersikker og flatere uten kolonnekjøring med den nye, lange Haukelitunnelen som er foreslått og forventes påbegynt i 2017.
• E134 kan, med relativt enkle omlegginger, kortes ned fra 490 km i dag til 380 km. Med motorvei standard og bru ved Jondal vil det gi en kjøretid Bergen-Oslo på ca. 4 timer.
• E134 har det største befolkningsgrunnlaget av alle øst-vest alternativene.

Når «Rogfast» er etablert, vil hele det befolkningstette området omkring Stavanger, Haugesund og Stord samt hele Bergensregionen, få sin raskeste øst-vest forbindelse via E134. Området som sokner til denne hovedveien vil være omlag 800 000. Ikke noen andre alternativ vil ha et så stort befolkningsgrunnlag. Alle samferdselsinteresserte setter nå sin lit til våre nye folkevalgte fra Vestlandet. Stå på og prioriter E134 som hovedstamveien mot øst!

Tryggve Lie,
Vegforum Øst-Vest

Vist 1416 ganger. Følges av 5 personer.

Kommentarer

Flott med engasjement og satsing på E134! Statens Vegvesen har gjennom ugrunna stenging av Tokagjelet (fv7) i 8 veker etter ras 15/9, gjort alt dei kan for å svekka omdøme til dette sambandet. Maktpersonar i SVV region Vest har misbrukt sine stillingar og si makt, og direkte trenert og sabotert vegopninga, til stor ulempe og kostnad for både lokalsamfunn og gjennomgangs-trafikk.

Men trase-valget på nordsida av Hardangerfjorden som vist på kartet over, er ikkje fornuftig. Kortaste vegen, den vegen som alt no er den mest brukte, og som har størst befolkningsgrunnlag, er vegen om Jondal via Norheimsund. Med Hardangertunnelen (13km under Kvamskogen (fv7) frå Nh.sund til Tysse), som det no vert arbeidd med å få realisert, vil denne vegen bli korta inn med nye 8km. Denne fangar også opp trafikk frå Rv7 og frå sambandet Utne-Kvandal, har ÅDT på ca 2500 bilar, og dermed eit svært godt trafikkgrunnlag. Trafikkprognose for Hardangertunnelen er >ÅDT 3200. Vegen mellom Tørvikbygd og Norheimsund (Fv49) vert i disse dagar ferdig utvida i 3km lengde mot Norheimsund gjennom “Kvammapakken”, og klar til å ta imot større trafikk.

Takk for god kommentar, Magne Tolo. Jondalsbrua, som vil tvinga seg fram etter at E134 vert hovudstamveg, vil gå mellom Belsnes og Høgebjørgodden. På vestsida av fjorden er det då to alternativ: 1) Ny veg til Tørvikbygd og vidare slik du skisserer, men i tunnel utanom Norheimsund sentrum. 2) Ny veg frå Høgebjørgodden til Eikelandsosen. E134 vert då knytt til E39 (den indre traseen) enten i Tysse eller i Eikelandsosen. Eg ser at det er fleire gode argument for at stamvegen bør gå slik du føreslår, og forskjellen i lengd vert ikkje stor.

Frå Belsnes til Bergen bør vegen gå via Strandebarm, Eikelandsosen og få med Osingane.
Ein slik trase vil om E-39 går om Eikelandsosen gagne flest.
Via Eikelandsosen vil ein få fram det beste og største areal for næringsliv, bustadbygging.
Det er omtrent 6 mil frå Belsnes til Bergen via Eikelandsosen.

Istaden for å lage tunnel under Kvamskogen ( Ca. 10 kilometer) Så er det bedre å bygge veg / tunnel frå Steinsdalen og knyte den til i Strandebarm der den går saman med E-39/134 til Bergen. Då vert det ca. 6 mil Norheimsund/Øystese til Bergen og ca. det same Belsnes til Bergen.

Det er noko forbanna tull at ein Expressveg skal måtte gå innom alle bygder og tettstader. Ein Expressveg må gå beinaste vegen mellom dei store byene.

På tide å lausrive seg frå gamlemåten å tenkje på.

Alle i Fusa, Samnanger ( Ny tunnell gjer vegen frå Tysse til Bergen via ein ny Expressveg rask og trygg samt Ras sikker.)

Ny veg via Strandebarm og Eikelandsosen gir ein ras-trygg veg. Det gir også ein vintertrygg veg då det er langt mindre fare for snø og flom i dette terrenget.

Trafikk frå Austlandet, Odda eller Jondal som skal til Bergen skal ikkje måtte reise innom Norheimsund og verte hefta, denne trafikken skal kunne halde 80 km/t på ein Expressveg og då må vegen gå via Eikelandsosen.

No er det slik at det er begynt å presse seg fram krav om 50 km/t grense frå Aksnes, Allerede er denne 50 sona flytta ca. 600 meter vestover. Det er fremma krav om fartsdumper frå Vikøy og mot Norheimsund. Med dette vil vogntog måtte sniglekjøre og lage helsikes mykje kø på sin veg mot eller frå Bergen. Dermed kjem alle dei farlege forbikjøringane.

Dette vil føre til med at ein frå Aksnes må snigle i 50 Km/t og ned i 30 km/t frå Vikøy til 50 sone inn til Kaldestad før Norheimsund den ein igjen må kjøre over fartsdumper i 30 km/timen til ein er forbi Norheimsund. Med andre ord ein tussete trase å legge ein Expressveg mellom Oslo og Bergen.

Dessutan så flyg flya Bergen, Eikelandsosen, Jondal, Oslo. Og slik bør også ein Expressveg også gå.

Handelsstanden har bygd den infrastrukturen me har idag…. er me tjente og stolte av den ? Svaret må verte nei.

Så ny veg må gå om Eikelandsosen. Dette er ein Nasjonal veg. Så får Norheimsund knyte seg på ved å bygge veg Steinsdalen-Strandebarm i tunnel så dei kjem seg på Expressvegen til Bergen. Neste påkobling er Samnanger folket med sin allerede påbegynte tunnell.

Bygg ny veg frå Belnes via Strandebarm og Eikelandsosen. Bygg ein ny ras sikker Expressveg i eit terreng der innlagde forbikjøringssoner er lagt inn.

Bygg vegen for framtida og dei nye storkommunene. Innovasjon .

Fiks tunellane opp Tokagjelet, slik at det er trygg veg dit frå begge sider av Kvamskogen.

Men lag Expressvegen der den høyrer heime, nemlig via Eikelandsosen-.På den måten får me også med Kvinnheringene.

Godt innlegg. La oss håpa at politikarane i Kvam og Jondal er villige til å innsjå at det er meir fornuftig å flytta nokre av dei bedriftene som er avhengig av gjennomgangs trafikk der nyevegen kjem enn at trafikken skal køyra med sakte fart gjennom Jondal og Norheimsund. Tapt omsetning på gjennomgangstrafikken kan ein sikkert også ta igjen ved at fleire vil reisa frå Fusa til Norheimsund for å gjera større innkjøp i staden for å reisa til Bergen. Etter at regjeringa av ukjent grunn har fått panikk for at det kanskje skulle finnast bedre alternativ for E39, noko forhasta har bestemt seg for å gå vidare med bruplanane over Bjørnafjorden er det endå viktigare å få pressa på for å få framskynda Ekspressveien mellom Odda og Bergen. Ekspressveien med ei bru eller to mellom Fusa og Os vil bli ei god vitamin innsprøytning for å få næringslivet i Midthordland og vidare mot Hardanger til å satsa på framtida. Samtidig vil det gi næringslivet i Bergen nye muligheter. Det vil også føra til auka busetnad i kommunane der det er godt med byggjeland. Då ein må sjå ting i sammenheng hadde det som et første skritt mot innkorting vore fantastisk om politikarane i Kvam, Samnanger og Fusa kunne bli enige om at det er fornuftig å byggja ei bru over sundet ved Gaupholm så snart tunellen er ferdig. Ein vil då få gjennomgangstrafikken utenom bebyggelsen og som sagt er det meir fornuftig å flytta butikken dersom ein er avhengig av gjennomgangstrafikk (Dette kan leggjast inn som ein del av anleggskostnaden).
Eg er ganske sikker på at dette vil vera eit lønnsomt prosjekt.

Det som er og blir vanskelig er å få lokale heltar i herad og fylkeslag eventuelt, diverse styrer og organer til å arbeide MED og ikkje imot. Eg er overtydd om at hovud-delen til at det tek så lang tid for å bygge veg samt problemet med at veg vert klattevis og delt, smal og kronglete….. er alle desse lokale småpolitikarane som saman med lokal handelstand fører og står for ein filosofi / politikk som har ført oss ut i det veglause uføret me idag er vitne til. Hestehandel dei gjøymer bak propaganda til folk flest om at var nok den beste handel me kunne håpa på……jau, sjå no litt på korleis denne strategien har før oss.. denne filosofien vart nytta i ei td då ordet bompenger var eit framand ord. Grovalarkar men og mange andre kjører same strategi….. kara til seg offentlege midlar til å lage korte vegstubbar som går lokalt omkring tettstaden og har lite og ingenting med det som er best for folket. Så brukar dei bompenger for å få bygd tilførselsvegane dei ikkje fell nok offentlige midlar til. er det slik me vi ha det ? Er det slike forhold våre barnebarn skal leve med?

Veg mellom byer der det er flerie alternativ til trasè så bør dette vedtakast av fagpersonell saman med politikere som ikkje er innhabile i det geografisk aktuelle området. Ein finnmarking mot ein Grovalark ( Norheimsund) …………då er det klart at om Finnmarkingen var fagleg dyktig og såg mogelegheitene med å la Nasjonal veg går beinveges utanom alle små og store tettstader ( men med gode, merka av og påkjørsler til tetstadene), ville stemt for eit vettug vedtak framføre å la ein gjeng grovalarkar gjere all fokus på Nasjonal ekspressveg til noko som omhandla Grova og Steinsdalen. Det er etter mitt hovud kva som er i gong og har halde på i mange år……. la oss bryte denne sirkelen..

Spesielt i Kvam Herad er det mykje surr, total mangel og omsut til regionens framtid……alt avdi dei der enno fører gamalt tankegods vidare. Nesten Imperalistisk.

Eg er Strandeberming og i så måte bur eg nær der ein ny ekspressveg vil gå men eg meiner at det er der linjalen også ville lagt til rette for å legge strekjen, vegen. Det er denne trasèen Norwegian og SAS velgjer, om enn noko lenger oppe.
Heile landskapet frå Tørvikbygd, vestover til Lukksund , nordaustover vil være perfekt for næringsarealer, byggeland for bustader….og geografisk slik at Bergen med glede via Os kan vekse og gro langs kysten , i eit belte inn til Kvamskogen men også sørover i it inkluderande belte som tok med seg Kvam, Jondal, Kvinnherad, Odda…..

Etter at oljealderen er over så må Noreg leve av noko anna, derfor er desse tankane mine viktig å få realisert…. dette er regioner med vasskkraft, vindkraft og dei store muligheitene til å føre billig gasskraft inn frå Nordsjøen og dermed gi konkurransefortrinn til all industri der måtte få etablere seg. Få den nye Ekspressvegen bygd no så me er klare for nye næringar når Noreg stenger siste olkjekran.

Krafta ligg anten i fjella omkring denne regionene eller i gasslomme like vest om oss.

Oppi alt dette, treng landet meir enn nokon gong skikkelig ekspressveg , kortaste og beinaste mellom A og B.

Så kan heller Grovalarkane få sette opp bompengestasjoner i Vikøy, Steinsdalen, Ålvik og ved Sanvendshølmen. Av desse pengane kan den for min del gjere heile kvamskogen og fuglefjell om til ein steitserost modell i gråstein. Dei får legge sine industriparker i sine rasfarlege stupbratte arealer ovanfor Norheimsund og Øystese.

Det er tragisk at ikkje Grovalarkar kan være med å jobbe for ei bedre framtid der bla. geografi har ein mykje høgare verdi . Om gamle verksemder bygger nytt lengre vest istaden for der dei er i dag, viss nye næringar etablerer seg i nye næringsparker med dertil bustadfelt, barnehager, skular etc. heng betre og meir fornuftig saman med desse nye nasjonale vegane på eit høgare nivå og så under ligg fylkesveg nivået med tilhøyrande fylkes kontor og liknande, på nivået under finn ein innfrastruktur på heradsnivå….Barnehager,skule ol.

Om befolkningen og næring i framtida veks i dei meir fornuftige geografiske områder og heradet saman med fylket og landet er meir “smooth” så er ein, med enklare ord, på full fart inn i framtida med føtene skodde for framtida med idear, arbeid, fornying og ein tryggare, enklare og tryggare kvardag fro folk flest.

Tidene endrar seg og soleis skal heller ikkje rådhus være bygde på ein og same stad om næringsliv og folket etablerer seg innen nedslagsfeltet for ein langt bedre infrastruktur og ikkje minst der ein får seg arbeid.

Kva med storkommune og rådhus på Ljones?

No må me tenkje nytt og få på plass:

Bru Belsnes-Ljones
Ny veg bak Røyrvik, Linga, Fosse og bru til stort kryss på Strandadalen. Ny Vegkro av internasjonal standard der vegane møtes.
Tunnel til Fusa, veg beinveges mot Kalandseidet,,,, over bru ved Ådland Mellom Fusa og Os-landet.
Ny veg/tunnel mellom inste delen av Steinsdalen og eit nytt kryss med vegkro på Strandadalen eller at kroa vert etablert i Hålandsdalen.
Ny veg opp Tokagjelet men IKKJE under heile kvamskogen,

Hovudtanken når ein skal bygge ekspressveg må f.eks.være: ….Vogntog med mange titalls tonn laks… skal kjøre Bergen Oslo….80 Km/t jevnt til Sandvika Oslo. …Og lyt ein innom for å laste noko i Norheimsund så er då vel ikkje det noko problem når det er for berre nokre mil ein lyt dele lei med dei lokale trafikanter.

Kva for fart, etc på den lokale trafikken burde ikkje være faktorer når ein regner på frakttider, drivstoff utgifter, slitasje på kjøretøy eller vogntog som skal betjene Bergen og ikke Voss eller Grove.

Ny ytre ringveg om Bergen.

Mennesker under NAV styrte prosjekter og med faglig veiledning og oppfølging av entreprenører kan rydde skog og bygger stoppe/rasteplasser, med eller uten toalett, på stader der det er fornuftig, både til nytte for dei reisande men og ikkje minst på stader der dei legg til rette for at dei reisende tek med seg kunnskap og foto dei sjløve tek.

Turister stopper der dei sjølv ser at det er ei unik utsikt. Det er slik utsikt som på sikt sel landet og fleire vil vitje oss.

Mvh. Ronny Bru

En framtidig ny stam vei mellom Bergen – Oslo kan utvikles til å kunne korte ned reise tiden med mange timer. Det som jeg er lei av at all samferdsels klattingen med ulike prosjekter for å få til en stamvei. Hadde no politiskerne satset på en strekning for 25 år siden, hadde mye vært på plass idag. Hardanger broen ser ut til å bli en tabbe om en skal rette opp hele E 134 til 4 felts motorvei. Når det gjelder tunnellene i nord, lærdal og de andre kan de regnes som en god investering. Når no den nye Os vegen er på plass åpner det for nye muligheter med bro over til Fusa, ny veg til Strandebarm, med ny Jondals bro. Så er det de kroekte veien øst for Haukeli som må rettes opp, det er flere 10 mils arbeider for å rekke Oslo på 4 timer. Det viktigste er å satse på et kort og slutte med klatte prosjekter og bruker milliarder på millarder uten å satse på en stamvei.

Annonse

Nye bilder