Viser arkivet for stikkord haukelifjell

Ny Hovedstamvei Oslo-Bergen må bli E134

Ketil Solvik-Olsen driver nå og utreder “Det beste alternativet” for Hovedstamveien mellom Bergen og Oslo. Les artikkelen til siv.ing. Johannes Sørli og bli overbevist om at Ekspressveien E134 er det beste alternativet!!

Sør-Norge splittes langs Langfjella - akseptabelt i 2013?

Er det akseptabelt i 2013 at hver gang det blir litt vind, så deles Norge i to – Vestlandet og Østlandet?

Problemet kan løses en gang for alle med lang Haukelitunnel på Ekspressveien E134 fra Valldalen til Tyrveli nær Vågsli. Den vil få svært lite stigning, og den vil bli litt kortere enn Lærdalstunnelen. Den vil gjøre E134 100% vintersikker og eliminere behovet for kolonnekjøring. Likevel sitter det nå “planleggere” i Statens Vegvesen og planlegger at den nye E134 skal følge den mer enn 100 år gamle traseen opp i over 1000 meter på Haukelifjell. Da vil vi få kolonnekjøring “i all evighet”.

Oddas politikere vet meget godt hva som foregår, men hva gjør de? Det forbauser sikkert flere enn undertegnede hvor passive Oddas politikere er i denne viktige saken for Odda – og for hele Vestlandet. Nå bør politikerne fra alle parti gå sammen om dette prosjektet. Dessverre mangler vi en Kjell Opseth til å kjempe for den lange Haukelitunnelen. Han fikk bygget Lærdalstunnelen i ingenmannsland hjemme i Lærdal – på en vei som er ubetydelig i forhold til E134. Dagens politikere klarer ikke å få skikk på den viktigste øst-vest stamveien for Hordalands og Rogalands 800 000 innbyggere. Synes de det er greit at landet deles i to med jevne mellomrom? Og er det viktigere med “inter-city” tog omkring Oslo?

Tryggve Lie
Vegforum Øst-Vest

Stor veinyhet for Odda - ny arm E134 Jøsendal-Bergen

GODE NYHETER FRA STORTINGET!!
I går kom gladmeldingen om at de rød-grønne i forbindelse med behandlingen av NTP (Norsk Transportplan) vil gå inn for at E134 forlenges med arm fra Jøsendal til Bergen via Odda.

Dette er jo nettopp traseen som Haukeliveiens venner har arbeidd for i to tiår! Det betyr at både Bergen og Haugesund blir endestasjon for Ekspressveien E134 – den raskeste forbindelsen mellom Øst og Vest. Dessuten vil Stavanger med “Rogfast” knyttes til samme forbindelsen via E39. Da får 3 av de største og raskest voksende byene på Vestlandet dermed en mer effektiv forbindelse til Oslo.

Og for Odda og Hardanger betyr det at den nåværende R13 fra Jøsendal til Odda blir oppgradert til Europavei (med ny trase utenom Odda sentrum), og videre til Jondalstunnelen. Det betyr også at tunnel Mauranger-Nordrepollen, samt bru Belsnes-Høgebjørgodden kommer raskere enn den ellers ville gjort.

Nå får vi bare håpe at dette ikke er rent valgflesk, og at de borgerlige, dersom de kommer til makten i september, vil følge opp denne planen.

Artikkel om Ekspressveien E134 i BT 19. mars

Bergens Tidende har dessverre for mange journalister med hytter på Haugastøl og Geilo. Derfor har de drevet kampanjejournalistikk for Hytteveien R7 og Eidfjordbrua.

Likevel måtte de til slutt slippe inn, på beskjeden plass, en artikkel om Ekspressveien, men uten kart og med vesentlige poeng kuttet ut. Derfor – her kommer kartet – og artikkelen!

Stor støtte til Ekspressveien E134

Den landsomfattende Stiftelsen Aksjon Bedre Vei støtter Ekspressveien E134. Denne veiforbindelsen ønskes som Hovedstamvei med motorveistandard mellom Oslo – Bergen.

Klikk "LIKE" på Ekspressveien E134

http://www.facebook.com/index.php?lh
=6c1a33e734e91aed9fdd553de6a27b69!/VegforumOstVest

Til alle som vil støtte arbeidet vårt i NTP for å få prioritert Ekspressveien E134 Bergen-Odda-Haukelifjell-Oslo: Gå inn på vår “page” på Facebook (adressen ovenfor) og klikk LIKE! Det viser seg nå at det har utviklet seg en konkurranse om å få størst mulig støtte på Facebook for ulike veiprosjekt i landet. Derfor ber vi dere om å støtte oss.

Det området som vil få aller størst nytte av dette veiprosjektet på vestsida av fjellene er jo nettopp Odda, Hardanger og hele Haugesund- og Stavangerområdet. Men Bergen, Hordaland, Rogaland, Telemark, Buskerud, Oslo, Vestfold og Østfold er også sterkt berørt (se kartet)
Ekspressveien vil bli den viktigste øst-vest forbindelsen for nærmere 3 millioner mennesker i området Bergen-Stavanger i vest, og i Osloområdet nedover til Østfold og Grenland i øst. Konsekvensanalyse og nytte / kost beregninger viser at dette er det nyttigste veiprosjektet i Norge utenom pressområdene. Ekspressveien kan bli fra 100 til 140 km kortere mellom Bergen – Oslo enn de 4 andre øst-vest forbindelsene (Hardangervidda, Aurland-Hol, Hemsedal, E16 over Filefjell).

Tryggve Lie, Vegforum Øst-Vest (tidligere Haukeliveiens Venner)

GLADMELDING FOR ODDA!!!

Det forlyder, med krav på troverdighet, at Statens Vegvesen nå har startet på en konsekvensutredning (første steg i alle store prosjekt) for traseen på E134 fra Gvammen i Hjartdal til Grungedal i Vinje, som alene kan gi en nedkorting på 43 km på Haukeliveien.

Denne traseen har Haukeliveiens Venner foreslått og jobbet for i mer enn 10 år! SE KARTET (Den Grønne Veien)!! Det sørgelige er bare at Statens Vegvesen i disse dager er i ferd med å starte på tunnelen Gvammen-Århus, en tunnel på 9,4 km som vil koste 1,1 milliard. Den vil bli helt overflødig når den nye traseen for E134 bygges (studer kartet). I de 10 årene de har planlagt denne tunnelen er den altså blitt overflødig. Dette er norsk veibygging på sitt verste!

0152_001-Kart Århus-Gvammen.jpg

Brann i tunnel på Haukelifjell?

Jeg deler med dere mitt debattinnlegg som sto i Bergens Tidende i dag, søndag 26.2.2012. Faren for brann i ventende kolonner inne tunnelene er reell og svært alvorlig. Statens Vegvesen ser ikke ut til å ta dette i betraktning i det hele tatt når de fortsatt går inn for “flikking” på den 100 år gamle traseen med kjøring i 1000 meters høyde. Ingen andre land i Europa har slike forhold vinterstid.

I år har vi hatt mer kolonnekjøring enn på mange år. Hva slags politikere er det vi har som fortsatt vil satse på slike forhold mange år inn i framtida? Den lange Haukelitunnelen fra Valldalen til Tyrveli/Vågsli vil gi oss en 100% vintersikker vei mellom Øst og Vest i dette landet. Noen millioner ekstra, ja vel, men er det ikke slike ting vi bør bruke oljeformuen til?

.

Initiativløse politikere i Odda ?

Den 30. mars 2011 ble det sendt et Opprop fra en lang rekke transportbedrifter, ordførere og næringsorganisasjoner i Sunnhordland og Nord-Rogaland om prioritering av tunnelen mellom Korlevoll og Valldalen. Oppropet gikk til statsråd Kleppa, statssekretær Bartnes, samferdselskomiteen, stortingsrepresentantene fra Rogaland og Hordaland, Vegdirektoratet, Statens Vegvesen Region Vest, Rogaland Fylkeskommune, Hordaland Fylkeskommune og AS Haukelivegen.
9 ordførere i Sunnhordland og Nord-Rogaland skrev under oppropet sammen med 25 transportbedrifter og næringsorganisasjoner som representerer ca. 3400 bedrifter. INGEN fra Odda var med på oppropet til tross for at BEGGE TUNNELENE LIGGER I ODDA KOMMUNE! Og ikke ett ord om oppropet i AP- avisen Hardanger Folkeblad.

Her følger Oppropet og listen over transportfirma, næringsorganisasjoner og ordførere som støtter det:

NYE HAUKELITUNNELER OG UTFORDRINGA PEPARSTEINEN TIL VÅGSLID.

Noen tanker rundt utfordringen om å gjøre veien over Haukelifjell 100% vintersikker. Noen ideer til kommentering……

Strekningen Peparsteinen – Vågslid
E 134 over Haukeli er det mest trafikerte veisambandet mellom Østlandet og Vestlandet. Det er gledelig at etter mange års arbeider med utbedringer, så har nå har regjeringen besluttet å satse på en utbedring. To lange tunneler på hver side av Røldal, vil redusere kjøretid og også eliminere de problemene som er med tungtransporten opp og ned fra Røldal.

Samferdselminister Kleppa sier: ”.Det viktigste med denne beslutningen er at bompengeselskapet og berørte kommuner vet hvor veien skal gå og kan planlegge med det”. Det er for såvidt bra, men det er et stort ”men” til formuleringen. ”Den nye veien skal i hovedtrekk følge dagens trase mellom Grostøl og Vågsli. Målet er å få på plass et vintertrygt samband på grunn av både næringsliv, kostnader og reduksjon i kjøretid og ulykker”, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.
Dvs. Den nye tunnelen skall komme opp ved Ulevå, omtrent der dagens Haukelitunnel starter (østsiden).

Spørsmålet er om det å planlegge med en trase oppe i dagen mellom Haukelitunnelen øst og Vågsli er det rette. I perioder med kraftig vestlig vind er spesielt området ved fylkesgrensen utsatt, og det er trolig vanskelig å gjøre noe med det for å unngå stengninger også i frentiden. Målet må være en 100% sikker vintervei, og spørsmålet er hva som må gjøres for å få dette til.

Det er også blitt uttalt at en kan begynne med tunnel Seljestad-Røldal, og dermed kjøpe seg tid til å planlegge traseen østover. Det er nevnt at det er så få dager stengt over fjellet (for årene 2003 – 2007 hhv. 4, 43, 6 og 73 timer) , at det er ikke lønnsomt å invistere så mye ekstra for 100% oppetid. I tillegg er det foreslått å bruke fyllmasse fra tunneldrivinga til å heve veien mellom Vågsli og Haukelitunnelen, for å gjøre den mer vintersikker. Begge forslaga ha klare svakheter som vi skal kunne inn på.

Tunneldriving
Ved å starte tunneldrivingen fra Valldalen vil en kunne drive i begge retninger (toveisdrift). Dvs etter at en har boret (ca 25 m langt hull) og foretatt sprengning på en side, så forflytte boreriggen til andre siden før å bore. Imellomtiden foretas nødvendig utkjøring av masse, rensning og sikring. Noe som hadde vært interessant å få utredet er hvor mye det er å spare på å kunne drive i 2 retninger. Ifm Jondalstunnelen/Torsnestunnel har en benyttet dette.

Det som aktaliserer dette, er at en kan se for seg en løsning der en borer inn og nedover i fjellet, ca 100 m dypere, ved Haukeliseter, og så starter å drive her i begge retninger, dvs. mot Vågsli og Røldal. Kan kostnader med en lang Haukelitunnel reduseres med dette?

Løsning med lang tunnel
Den absolutt beste løsningen vi være minst mulig vei oppe i dagen melllom Vågsli og Valldalen. Men som det er sagt, dette koster mer enn det smaker. Dette går det an å utfordre, og det er det er ifm dette det slenges ut diverse alterbativer her, for videre diskusjon.

I det store bildet må en være klar over at nåverande trasé har stor stigning frå Vågsli og et.
stykke inn i Vågslitunnelen. Vågslitunnelen er bygd med område med full utstøping
slik at strossing til T9,5-profil vert en kostbar løsnig. Derfor er det påkrevd ny veie helt fra Vågsli til Peparsteinen. Dette må tas med i de totale kostnadsvurderingene.

Alternativer for bygging av lang tunnel foreslås.

En starter i Valldalen med å drive i begge retninger. Samtidig starter en ved Haukeliseter og driver tunneinnslag mot nord, ca.1 k m med et fall på ca 100 m. Dvs. her ca 900 m.o.h. starter en å drive i begge retninger, dvs. mot Valldalen og mot Vågsli. Et innslag her er nyttigt siden det vil sikre vintervei til Haukelifjell Fjellstue ved et langtunnel alternativ. Et spørsmål her er om det finnes noe laglig massedeponi. Ved all tunneldriving vil det være aktuelt å bruke utkjørt masse direkte til æ bygge vei. I såfall bruke fyllmasse på strekningen fra Tyrveli og østover. Østlig tunnelmunning vil normalt kunne ligge ved Løyningvatn nedforbi dagens Vågslitunnel.

Vei via Bordalen
Et alternativ er å bygge tunnel Valldalen til Bordalen som blir ca. 20 km lang, og å bruke utkjørt fyllmasse til å bygge helt ny bei langs Bordalsvatnet. Fra Prestegård til Havredalen/Bordalen går det en gammel traktorvei fra 60-tallet som kan settes i stand til å kjøre fyllmasse dersom en velger å ikke drile fra Bordalen. Bordalsvatnet er 850-890 m.o.h og mindre verutsatt enn Haukeliseter-området. Imidlertid lokalkjente må uttale seg om hvordan verforholda vil være ved Bordalsvatnet om vinteren. Bordalsstrendene er per i dag totalt ødelagte av vasskraftutbygging, så et argument om inngrep i naturen her vil verte meningsløst. Det sannsynligvis viktigste arhumentet mot en vei langs sørsiden av Bordalsvatnet vil være at traseen vil være svært utsatt for snøras. Dvs. enter må en legge veien på nordsiden, eller i tunnel ved rasutsatte steder på sørsiden.

Fordelen ved å la ny vei gå om Bordalen vil være:
- en litt kortene tunnel enn å drive helt til Tyrveli
- God utnyttelse av fyllmasse
- utbyggerne trenger ikke ta hensyn til eksisterende trafikk – helt ny trase
- Helt ny veie etter dagens krav
- slippe å utbedre dagens vei Botn til Tyrveli/Prestegård.
- Redusere gjennomgangstrafikk gjennom hytteområde i Vågsli

Trase via Bordalen vil maks gå opp i 900 m. En vil anta at en ikke trenger krabbefelt på strekningen Bordalen-Valldalen, i motsetning til tunnel Ulevå-Valldalen.Fra sørligste delen av Bordalsvatnet, må det lages ny vei ned mot Rafdalsmoen (ca 4km). Dette strekninga må delvis gå i tunnel og vil ha em viss stigning. Krabbefelt?

Alternative løsninger:
Dersom en antar at den ikke optimale løsning, tunnel fra Valldalen til Peparsteinen blir realisert.. Hva kan da gjøres for å sikre en 100% vintersikker vei. En kan tenke seg at dette vil være 1ste trinn, og at en vei i fjellet under Haukeliseter blir trinn 2.

Første spørsmål er om fyllmasssen som tas ut kan brukes til å heve veien og å gjøre den høyere, bredere og mer vintersikker. Kanskje – men trolig ikke tilstrekkelig på grunn av at sikten vil være problemet.

Hvordan vil kostnadene være med å bygge inne veien, i rør eller kignende på de områdene som er mest utsatt for snøføyke? Brøyesjåfører og de som kjenner best forholda må uttale seg om dette. Hvilke strekninger snakker en om?

En annen løsning vil være å bruke skinner, når sikten er for dårlig til å kjøre. Kanskje verdt å investere i dette for å gjøre det 100% vintersikkert. Løsningen innebærer å bruke fyllmasse til å legge en jensbaneskinne mellom tunnelene. Denne tas kun i bruk når det er uforsvarlig å kjøre kolonne. Dvs. bilene kjører oppå jernbanetrallen som frakter bilene over fjellet, da gjerne mot en ekstra avgift.. Biltog er vanlig elers i Europa. Kanskje en ide for Haukelifjell, om ikke myndighetene finne nok penger til en tunnel over hele fjellet. Kanskje slike forslag som dette til syvende og sist stopper pga at en da trenger en konduktør til å kjøre toget, og en kan ikke ansette en tog-konduktør for noen få timer i året. Økonomene som regne lønnsonhet vil nok heller ikke få dette til å gå opp. -Imidlertid – det har en verdi at du er 100% og ikke 99% sikker på kunne over fjellet. Problemet er at denne verdien ikke kommer frem i de økonomiske modellene.

Av Olav Harstad