Viser arkivet for stikkord haukeliveien

Eidfjordbrua feilplassert - Svikt i trafikken!

Haugesunds Avis melder:

" Hardangerbrua mangler ti tusen biler på tre måneder. De tre første høstmånedene viser at Hardangerbrua sliter med å nå trafikkmålene."

Her er vår kommentar:

Alle visste jo at trafikkprognosene for brua på “hytteveien” for bergenserne til Haugastøl og Geilo (R7) var blåst opp av Statens Vegvesen og aktivistene i Ullensvang (østsida) og Eidfjord. Ikke en gang stengingen etter brannen i Gudvangatunnelen og stengingen av Tokagjelet har altså fått trafikken opp på prognose-nivået, 2000 biler per døgn. Og E16 Bergen-Voss- E13 til Eidfjordbrua har vært åpen heile tida. E134 over Haukelifjell har fortsatt mye større trafikk enn Hardangervidda.

Stortinget ble altså lurt da de vedtok plasseringen av Eidfjordbrua (også feilaktig kalt Hardangerbrua) langt inne i Eidfjorden. Den skulle selvfølgelig vært plassert ved Jondal som en del av den nye Ekspressveien E134 Oslo-Jøsendal- Bergen m/ arm til Haugesund-Stavanger!

Feilen kan bare rettes opp ved at heile Hordaland nå samles for byggingen av Jondalsbrua på Ekspressveien E134 mellom Belsnes og Høgebjørgodden. I første omgang forventer vi en sterk aksjon fra kommunene Odda, Jondal og Kvam. Aksjeselskapet “Jondalsbrua AS” må etableres snarest. Hardangerbrua AS ble etablert i 1987, og 26 år seinere ligger brua der!

Tryggve Lie
Vegforum Øst-Vest

Ny Røldalstunnel FØRST!

Nye Røldalstunnelen fra Korlevoll til Valldalen må bygges FØRST!

Det er planlagt to nye tunneler på E134 over Haukelifjell. Begge tunnelene ligger innenfor Oddas kommunegrenser, og kommunens reguleringsarbeid har allerede startet.

Kart – Nye Røldalstunnelen

Les mer…

Veien fra Odda til Oslo

For oss i ”Haukeliveiens Venner” (http://www.ekspress.origo.no) er det vanskelig å forstå at politikere og lokalavis (HF) i Odda ser ut til å være fullstendig uinteressert i å bedre veiforbindelsen til Oslo. Den siste tidens hendelser der Odda var nesten fullstendig isolert i ”alle retninger” på grunn av ras og dårlige veier, burde vel tilsi et større engasjement fra oddingene. Oddas – og Bergens – vei østover går over Haukelifjell. Trafikken fra Bergen som går denne veien kommer til å ”eksplodere” når Jondalstunnelen står ferdig i 2013. Allerede i dag går mer enn 70% av trailertrafikken øst-vest over Haukelifjell.

Aksjonistene for den malplasserte Hardangerbrua i ”ingenmannsland” i Eidfjorden er adskillig mer aktive enn oddingene. Nylig kunne en lese i HF at ”Interesseselskapet Rv7” og ”Aksjonsgruppa for Hardangerviddatunnelen” med Sverre Kleivkås i spissen, hadde møte sammen med Eidfjord kommunestyre. Temaet var selvfølgelig å arbeide for lang tunnel på Hardangervidda. Disse aksjonsgruppene klarte å presse gjennom Hardangerbrua, som selvfølgelig burde krysset fjorden ved Jondal, og neste oppgave for dem er nå lang tunnel på Hardangervidda.

Det foreligger imidlertid også planer om lang tunnel på Haukelifjell mellom Røldal og Tyrveli, noe som ville gi nesten flat vei på denne strekningen (kun 1% stigning), og fullstendig vintersikker vei uten behov for kolonnekjøring. Planene for denne tunnelen har lenge vært lansert av ”Haukeliveiens Venner”, og den innebærer en tunnel på 23,7 km. Det er litt kortere enn Lærdalstunnelen. I Statens Vegvesen sine planer er det lagt inn en 12 km tunnel fra Røldal til Pepparsteinen som innebærer mye større stigning, og kun flikking av den gamle veitraseen. Den vil heller ikke bli vintersikker.

Her er det selvfølgelig snakk om prioriteringer. Klarer aksjonistene for Hardangerviddatunnelen å presse denne fram, vil det bli desto vanskeligere å nå fram med kravet om lang tunnel over Haukelifjell. Trafikkmønsteret i framtida vil nok vise at stamveien mellom Bergen og Oslo bør gå via Jondal, Odda og Haukelifjell. Men Bergens hytteeiere på Haugastøl og Geilo i samarbeid med vossinger, eidfjører og sørfjordinger på østsida utafor Lofthus, har vært dyktige aksjonister tidligere. Se på Hardangerbrua. Oddingene, med unntak av gode Inge Børslien, har vist lite initiativ og sitter bare som tilskuere til det hele. Er det ikke tid for politikere og lokalavis å starte kampen for bedre kommunikasjoner og lang Haukelitunnel? Veien fra Odda til Oslo kan kortes ned til litt over 3 timer dersom planene ”Haukeliveiens Venner” har lagt fram følges helt ut. Du finner kart, planer, kostnadsoverslag og konsekvensutredning på linkene på sonen vår på Origo ”Ekspressveien Bergen-Odda-Haukelifjell-Oslo” (http://www.ekspress.origo.no).

Tryggve Lie
Medl. Haukeliveiens Venner

Fjellovergangar

Ein artikkel av Sivilingeniør Olav Birger Espeland, Rosendal

Media fløymer kvar vinter over med meldingar om store problem på fjellovergangane. Sist natt var Haukeli igjen stengd pga uver og rasfare. Kvifor skal vi ha det slik når pengesekken renn over. Det er bevisleg at vinterklimaet blir verre og verre år for år. Opp til 28 timar i slengen har folk sete verfaste i år med ein tunnel full av bilar, mens storm og snødrev rasa over Haukelifjell, og framleis har vi over 2 mndr att med vinter i høgfjellet. Det var nok mange som der og då var freista til å klappa til Kleppa.

Skal vi finna oss i ein politikk fullstendig utan handlekraft ? Regelverket for planlegging av stamvegar må endrast snarast. Reguleringsplanar må bli utarbeidde sentralt og kommunane sin rett til påverknad må reduserast vesentleg. 3 år bør bli maks behandlingstid for reguleringsplanar og ikkje 8-9 som nå. ”Kampflyregelen” må leggjast til grunn for finansiering. Prosjektering og bygging bør i større grad setjast bort til private firma, gjerne utanlandske der arbeidsløysa er stor.

Eg har stor respekt for ”Haukeliveiens Venner” som på heilt idealistisk grunnlag og på høgt fagleg nivå, for lengst har utarbeidt plan for ein 100 % vintersikker fjellovergang på Haukeli og med ein tunnel kortare enn Lærdalstunnelen. Men regelverket seier nå at når tunnelen er lengre enn 7,5 km, så skal det vera 2 tunnelar av omsyn til rømningsveg. Då blir prisen for lang tunnel for høg iflg Vegvesenet. Sikker rømningsveg i enkelløpa tunnel let det seg likevel gjera å få til for berre eit tillegg i prisen på ca 12-15 %. Men, er dette kravet sett for å hindra at slike tunnelar blir bygde ? Kor ofte skjer det alvorlege ulukker i lange tunnelar sett i forhold til den øvrige ulukkesstatistikken ?

Den vintersikre løysinga over Haukeli gir ”flat” veg over ein strekning på ca 5 mil frå Seljestad til forbi Vågslid.
Flat veg er uhyre viktig på vinterglatte vegar. Ein kan med gru tenkja på den bratte Måbødalen og dårleg skodde utlendingar.

Flate vegar gir ein ekstra miljøgevinst pga betydeleg redusert CO2 utslepp. Drivstofforbruket for tunge bilar kan halverast Bergen-Oslo med ein oppgradert og flat veg over Haukeli på berre 38 mil. Miljøvernarane skrik høgt og sender Solheim til utlandet med store summar for å kjøpa tvilsame miljøkvotar. Både dei og Solheim burde heller feia for eiga dør.

I Hardanger har dei lært seg å skrika høgt når det gjeld kraftlinjer. Etter mi meining er det viktig å skrika endå høgare for å få trygge og tidsmessige fjellovergangar. Det vil ha stor betydning for næringslivet, for miljøet og vera ein verdfull arv for våre etterkomarar. 85 % av folkjet i Hardanger vil ha ein oppgradert vintersikker veg over Haukeli som det kortaste og beste alternativet. Tar vi Kvinnherad med, blir talet over 90 %.

Flere fakta om Ekspressveien E134

- Med 3 omlegginger av dagens E134 kan “Ekspressveien” gjøres 72 km kortere. Da vil også veien bli “flatere” ved at man fjerner 1350 “høydemeter”.

- Ved å benytte Folgefonntunnelen, de nye Jondalstunnelene og en viss omlegging av veien videre mot Bergen vil avstanden Bergen-Oslo bli omlag 100 km kortere enn Vegvesenets planer.

- En oppgradert E134 kan redusere dieselforbruket for vogntog på strekningen Bergen-Oslo til det halve.

-Prosjektet Ekspressveien kan egenfinansieres med ca. 70%.

- Avstander og kjøretider på Ekspressveien:

Bergen-Oslo: 380 km. Kjøretid 5 timer (I dag 480-520 km. 7,5-9 timer kjøretid) Stavanger-Oslo: 450 km. Kjøretid 6 timer (I dag 560 km. 9 timer kjøretid)

- Nærmere 3 millioner mennesker vil sokne til Ekspressveien: I området Bergen-Stavanger i Vest og i Osloområdet nedover mot Østfold og Grenlandsområdet i Øst.

- Ekspressveien vil ha 7 til 10 ganger større trafikkpotensial enn alle de andre alternative øst-vest forbindelsene

-CO2 utslippet mellom Bergen-Oslo vil halveres på Ekspressveien i forhold til i dag.
(Kartbladet er fra Haukeliveiens Venner v/ Siviling. J. Sørli)