Viser arkivet for stikkord kolonnekjøring

Sør-Norge splittes langs Langfjella - akseptabelt i 2013?

Er det akseptabelt i 2013 at hver gang det blir litt vind, så deles Norge i to – Vestlandet og Østlandet?

Problemet kan løses en gang for alle med lang Haukelitunnel på Ekspressveien E134 fra Valldalen til Tyrveli nær Vågsli. Den vil få svært lite stigning, og den vil bli litt kortere enn Lærdalstunnelen. Den vil gjøre E134 100% vintersikker og eliminere behovet for kolonnekjøring. Likevel sitter det nå “planleggere” i Statens Vegvesen og planlegger at den nye E134 skal følge den mer enn 100 år gamle traseen opp i over 1000 meter på Haukelifjell. Da vil vi få kolonnekjøring “i all evighet”.

Oddas politikere vet meget godt hva som foregår, men hva gjør de? Det forbauser sikkert flere enn undertegnede hvor passive Oddas politikere er i denne viktige saken for Odda – og for hele Vestlandet. Nå bør politikerne fra alle parti gå sammen om dette prosjektet. Dessverre mangler vi en Kjell Opseth til å kjempe for den lange Haukelitunnelen. Han fikk bygget Lærdalstunnelen i ingenmannsland hjemme i Lærdal – på en vei som er ubetydelig i forhold til E134. Dagens politikere klarer ikke å få skikk på den viktigste øst-vest stamveien for Hordalands og Rogalands 800 000 innbyggere. Synes de det er greit at landet deles i to med jevne mellomrom? Og er det viktigere med “inter-city” tog omkring Oslo?

Tryggve Lie
Vegforum Øst-Vest

Klikk "LIKE" på Ekspressveien E134

http://www.facebook.com/index.php?lh
=6c1a33e734e91aed9fdd553de6a27b69!/VegforumOstVest

Til alle som vil støtte arbeidet vårt i NTP for å få prioritert Ekspressveien E134 Bergen-Odda-Haukelifjell-Oslo: Gå inn på vår “page” på Facebook (adressen ovenfor) og klikk LIKE! Det viser seg nå at det har utviklet seg en konkurranse om å få størst mulig støtte på Facebook for ulike veiprosjekt i landet. Derfor ber vi dere om å støtte oss.

Det området som vil få aller størst nytte av dette veiprosjektet på vestsida av fjellene er jo nettopp Odda, Hardanger og hele Haugesund- og Stavangerområdet. Men Bergen, Hordaland, Rogaland, Telemark, Buskerud, Oslo, Vestfold og Østfold er også sterkt berørt (se kartet)
Ekspressveien vil bli den viktigste øst-vest forbindelsen for nærmere 3 millioner mennesker i området Bergen-Stavanger i vest, og i Osloområdet nedover til Østfold og Grenland i øst. Konsekvensanalyse og nytte / kost beregninger viser at dette er det nyttigste veiprosjektet i Norge utenom pressområdene. Ekspressveien kan bli fra 100 til 140 km kortere mellom Bergen – Oslo enn de 4 andre øst-vest forbindelsene (Hardangervidda, Aurland-Hol, Hemsedal, E16 over Filefjell).

Tryggve Lie, Vegforum Øst-Vest (tidligere Haukeliveiens Venner)

Brann i tunnel på Haukelifjell?

Jeg deler med dere mitt debattinnlegg som sto i Bergens Tidende i dag, søndag 26.2.2012. Faren for brann i ventende kolonner inne tunnelene er reell og svært alvorlig. Statens Vegvesen ser ikke ut til å ta dette i betraktning i det hele tatt når de fortsatt går inn for “flikking” på den 100 år gamle traseen med kjøring i 1000 meters høyde. Ingen andre land i Europa har slike forhold vinterstid.

I år har vi hatt mer kolonnekjøring enn på mange år. Hva slags politikere er det vi har som fortsatt vil satse på slike forhold mange år inn i framtida? Den lange Haukelitunnelen fra Valldalen til Tyrveli/Vågsli vil gi oss en 100% vintersikker vei mellom Øst og Vest i dette landet. Noen millioner ekstra, ja vel, men er det ikke slike ting vi bør bruke oljeformuen til?

.

Ny Røldalstunnel FØRST!

Nye Røldalstunnelen fra Korlevoll til Valldalen må bygges FØRST!

Det er planlagt to nye tunneler på E134 over Haukelifjell. Begge tunnelene ligger innenfor Oddas kommunegrenser, og kommunens reguleringsarbeid har allerede startet.

Kart – Nye Røldalstunnelen

Les mer…

Veien fra Odda til Oslo

For oss i ”Haukeliveiens Venner” (http://www.ekspress.origo.no) er det vanskelig å forstå at politikere og lokalavis (HF) i Odda ser ut til å være fullstendig uinteressert i å bedre veiforbindelsen til Oslo. Den siste tidens hendelser der Odda var nesten fullstendig isolert i ”alle retninger” på grunn av ras og dårlige veier, burde vel tilsi et større engasjement fra oddingene. Oddas – og Bergens – vei østover går over Haukelifjell. Trafikken fra Bergen som går denne veien kommer til å ”eksplodere” når Jondalstunnelen står ferdig i 2013. Allerede i dag går mer enn 70% av trailertrafikken øst-vest over Haukelifjell.

Aksjonistene for den malplasserte Hardangerbrua i ”ingenmannsland” i Eidfjorden er adskillig mer aktive enn oddingene. Nylig kunne en lese i HF at ”Interesseselskapet Rv7” og ”Aksjonsgruppa for Hardangerviddatunnelen” med Sverre Kleivkås i spissen, hadde møte sammen med Eidfjord kommunestyre. Temaet var selvfølgelig å arbeide for lang tunnel på Hardangervidda. Disse aksjonsgruppene klarte å presse gjennom Hardangerbrua, som selvfølgelig burde krysset fjorden ved Jondal, og neste oppgave for dem er nå lang tunnel på Hardangervidda.

Det foreligger imidlertid også planer om lang tunnel på Haukelifjell mellom Røldal og Tyrveli, noe som ville gi nesten flat vei på denne strekningen (kun 1% stigning), og fullstendig vintersikker vei uten behov for kolonnekjøring. Planene for denne tunnelen har lenge vært lansert av ”Haukeliveiens Venner”, og den innebærer en tunnel på 23,7 km. Det er litt kortere enn Lærdalstunnelen. I Statens Vegvesen sine planer er det lagt inn en 12 km tunnel fra Røldal til Pepparsteinen som innebærer mye større stigning, og kun flikking av den gamle veitraseen. Den vil heller ikke bli vintersikker.

Her er det selvfølgelig snakk om prioriteringer. Klarer aksjonistene for Hardangerviddatunnelen å presse denne fram, vil det bli desto vanskeligere å nå fram med kravet om lang tunnel over Haukelifjell. Trafikkmønsteret i framtida vil nok vise at stamveien mellom Bergen og Oslo bør gå via Jondal, Odda og Haukelifjell. Men Bergens hytteeiere på Haugastøl og Geilo i samarbeid med vossinger, eidfjører og sørfjordinger på østsida utafor Lofthus, har vært dyktige aksjonister tidligere. Se på Hardangerbrua. Oddingene, med unntak av gode Inge Børslien, har vist lite initiativ og sitter bare som tilskuere til det hele. Er det ikke tid for politikere og lokalavis å starte kampen for bedre kommunikasjoner og lang Haukelitunnel? Veien fra Odda til Oslo kan kortes ned til litt over 3 timer dersom planene ”Haukeliveiens Venner” har lagt fram følges helt ut. Du finner kart, planer, kostnadsoverslag og konsekvensutredning på linkene på sonen vår på Origo ”Ekspressveien Bergen-Odda-Haukelifjell-Oslo” (http://www.ekspress.origo.no).

Tryggve Lie
Medl. Haukeliveiens Venner

Fjellovergangar

Ein artikkel av Sivilingeniør Olav Birger Espeland, Rosendal

Media fløymer kvar vinter over med meldingar om store problem på fjellovergangane. Sist natt var Haukeli igjen stengd pga uver og rasfare. Kvifor skal vi ha det slik når pengesekken renn over. Det er bevisleg at vinterklimaet blir verre og verre år for år. Opp til 28 timar i slengen har folk sete verfaste i år med ein tunnel full av bilar, mens storm og snødrev rasa over Haukelifjell, og framleis har vi over 2 mndr att med vinter i høgfjellet. Det var nok mange som der og då var freista til å klappa til Kleppa.

Skal vi finna oss i ein politikk fullstendig utan handlekraft ? Regelverket for planlegging av stamvegar må endrast snarast. Reguleringsplanar må bli utarbeidde sentralt og kommunane sin rett til påverknad må reduserast vesentleg. 3 år bør bli maks behandlingstid for reguleringsplanar og ikkje 8-9 som nå. ”Kampflyregelen” må leggjast til grunn for finansiering. Prosjektering og bygging bør i større grad setjast bort til private firma, gjerne utanlandske der arbeidsløysa er stor.

Eg har stor respekt for ”Haukeliveiens Venner” som på heilt idealistisk grunnlag og på høgt fagleg nivå, for lengst har utarbeidt plan for ein 100 % vintersikker fjellovergang på Haukeli og med ein tunnel kortare enn Lærdalstunnelen. Men regelverket seier nå at når tunnelen er lengre enn 7,5 km, så skal det vera 2 tunnelar av omsyn til rømningsveg. Då blir prisen for lang tunnel for høg iflg Vegvesenet. Sikker rømningsveg i enkelløpa tunnel let det seg likevel gjera å få til for berre eit tillegg i prisen på ca 12-15 %. Men, er dette kravet sett for å hindra at slike tunnelar blir bygde ? Kor ofte skjer det alvorlege ulukker i lange tunnelar sett i forhold til den øvrige ulukkesstatistikken ?

Den vintersikre løysinga over Haukeli gir ”flat” veg over ein strekning på ca 5 mil frå Seljestad til forbi Vågslid.
Flat veg er uhyre viktig på vinterglatte vegar. Ein kan med gru tenkja på den bratte Måbødalen og dårleg skodde utlendingar.

Flate vegar gir ein ekstra miljøgevinst pga betydeleg redusert CO2 utslepp. Drivstofforbruket for tunge bilar kan halverast Bergen-Oslo med ein oppgradert og flat veg over Haukeli på berre 38 mil. Miljøvernarane skrik høgt og sender Solheim til utlandet med store summar for å kjøpa tvilsame miljøkvotar. Både dei og Solheim burde heller feia for eiga dør.

I Hardanger har dei lært seg å skrika høgt når det gjeld kraftlinjer. Etter mi meining er det viktig å skrika endå høgare for å få trygge og tidsmessige fjellovergangar. Det vil ha stor betydning for næringslivet, for miljøet og vera ein verdfull arv for våre etterkomarar. 85 % av folkjet i Hardanger vil ha ein oppgradert vintersikker veg over Haukeli som det kortaste og beste alternativet. Tar vi Kvinnherad med, blir talet over 90 %.